Záchrana a stabilizace vegetačních prvků v krajině - Zámecká lipová alej Lemberk

 • registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013088
 • OP: Operační program Životní prostředí
 • stav: realizace projektu
 • Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmět a cíl projektu

Projektem je řešena záchrana a stabilizace hodnotného krajinotvorného prvku, kterým je lipová alej rostoucí v areálu zámku Lemberk. Dle doložených podkladů byla původní alej vysazená v roce 1786. Projektem je řešeno odborné ošetření jednotlivých alejových prvků za účelem zajištění dlouhodobé perspektivy takto hodnotného krajinotvorného prvku.

 • operační program: Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020 (OPŽP)
 • prioritní osa: 4. – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • specifický cíl: 4.3 – „Posílit přirozené funkce krajiny“
 • výzva č. 140
 • doba trvání projektu: 18. 3. 2021 – 31. 12. 2021
 • stav projektu: realizace
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 1 099 447,96 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 874 488,06 Kč z toho, 699 590,44 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 174 897,62 Kč ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 224 959,90 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zaměření a cíle projektu

Dřeviny aktuálně dosahují mimořádných výšek, místy až 40 m. Některé stromy vykazují díky neodborné či nedostatečné péči v minulosti rozsáhlé dutiny a praskliny.

Cílem projektu je regenerace (stabilizace a odstranění nebezpečných defektů) mimořádného historicky cenného stromořadí v krajině.

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Renata Černá, kastelánka SZ Lemberk

  • tel: +420 606 267 621, 487 762 305; e-mail: cerna.renata@npu.cz

 • Ing. Monika Šilarová, investiční referent

  • tel.: 482 360 004, + 420 770 134 749; e-mail: silarova.monika@npu.cz

 • Mgr. Lucie Bidlasová, PR projektu
  • tel: +420 773 775 944, e-mail: bidlasova.lucie@npu.cz